isaiah 41:10 paliwanag

isaiah 41:10 paliwanag

7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. KANTA 7 Si Jehova, an Samong … Naging pampatibay ang mga pananalitang ito para sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya. Dai ka maghadit, ta ako an saimong Diyos. Inilarawan niya rito kung ano ang gagawin niya kapag may nangangailangan ng tulong: iniaabot niya ang kanang kamay niya sa kanila para itayo sila.—Isaias 41:13. Never turn your gaze from me,[a] for I am your faithful God. Isaiah 41:10 says, Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ginagamit ng Diyos ang kaniyang Salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga mananamba niya. PRIVACY POLICY, Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502300100/univ/art/502300100_univ_sqr_xl.jpg, I-share Isaiah 9:1-7 “Little Rajah, Little King” The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. First 30-days on us! Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.”—Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14.  |  Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition. Sabihin sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60. Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … Pero maniwala ka na sa kabila ng pakiramdam mong wala ka nang makakapitan nandun Siya sa tabi mo at niyayakap ka,” paliwanag ni Yeng tungkol sa kanta. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. Basahin ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga talababa at cross-reference. Isaiah Chapter 40 Prophecies of Comfort 1. Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay? Browse Sermons on Isaiah 41:10-14. The proof adduced by Jehovah of His own deity closes here. Paano tinutugunan ng inyong komunidad ang mga nabanggit na isyu at hamon? (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) (Isaias 41:2-4; 44:1-4) Matatakot ang mga taga-Babilonya at ang iba pang mga bansa, pero ang mga Judio ay hindi mag-aalala kasi poprotektahan sila ni Jehova. All rights reserved. 2. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Papakusugon taka, [iyo,] tatabangan taka.’—ISA. Isaiah himself shall answer: "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a … Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo. “Ako ang Diyos mo.” Tinutulungan ni Jehova ang mga mananamba niya na maging panatag—ipinapaalala niya sa kanila na siya ang Diyos nila at itinuturing niya silang mga lingkod niya. Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. ^ par. (Isaias 40:8; Roma 15:4) Kung paanong tinulungan ni Jehova ang mga lingkod niya noon, tutulungan din niya ang mga lingkod niya ngayon. Used by permission. Let them come forward and … “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). Let the nations renew their strength! “Kasama mo ako.” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa. 1:1 Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: . “Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.” Inulit ni Jehova ang iisang ideya sa tatlong paraan para idiin na talagang tutulungan niya sila. Tagalog Bible: Jeremiah. COMFORT you, comfort you, My people, says your God. (Kawikaan 2:6, 7) Puwede ring gamitin ng Diyos ang kaniyang banal na espiritu, o aktibong puwersa, para tulungan ang kaniyang mga mananamba na makapag-isip nang malinaw at hindi malunod sa problema.—Isaias 40:29; Lucas 11:13. 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. [b]    I will hold you firmly with my victorious right hand.’, The Passion Translation®. KASUNDUAN SA PAGGAMIT (Josue 1:8; Hebreo 4:12) Halimbawa, may praktikal na payo na mababasa sa Salita ng Diyos para sa mga may pinagdaraanang problema, gaya ng kahirapan, sakit, o pagkamatay ng mahal sa buhay. 10 Do not yield to fear, for I am always near. Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay? 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18. Isaiah 9. Pumili ng materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga dahilan kung bakit hinahadlangan tayo ng kasalanan na maging katulad ng Ama sa Langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? 12. Matapos silang magkaroon ng sapat na panahon para magbasa at magtalakayan, itanong: “Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 1 Nephi 10:21, at ipabasa sa isa pa ang Moises 6:57, at sa isa pa ang Alma 41:10–11. Sa panimulang aralin na ito ay mauunawaan mo ang Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" ‘Dai ka matakot, ta kaibanan mo ako. 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. May Malubha Akong Sakit—Makakatulong ba ang Bibliya? “Be silent before me, you islands! Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Tagalog Bible: Isaiah. Kabanata 1 . Tinitiyak ng Diyos na Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang tapat na mga mananamba, anumang problema ang dumating sa buhay nila. Speak you to the heart of Jerusalem, and proclaim unto her, that her warfare is fulfilled; that her iniquity is pardoned; that she has received from the hand of Jehovah double for all her sins. (opens new window). Inihula ni Jehova na bago sila palayain, may mababalitaan sila na paparating na isang mananakop na tatalo sa maraming bansa at magiging banta para sa Babilonya. 10 Do not yield to fear, for I am always near. Ayon sa Biblia… Isa lamang ang Manlilikha na pinanggalingan ng lahat ng umiiral, na lumikha sa pamamagitan ng isang malaya at mapagmahal na pagkilos ng kanyang banal na kalooban at karunugan. Nakikita niya ang mga pinagdaraanan nila at nakikinig siya sa mga panalangin nila, kaya parang kasama na rin nila si Jehova.—Awit 34:15; 1 Pedro 3:12. I will infuse you with my strength and help you in every situation. Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon Ang orihinal na bersyon ng “ Dasal ” ay kasama sa album na “ Synesthesia ” ni Yeng sa ilalim ng Star Music, at maaaring iugnay sa Bible verse na Isaiah 41:10 (NIV), na nagsasabing, “So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. Para makapanatiling panatag sa kabila ng mga problema, pinili ng tapat at maingat na alipin ang Isaias 41:10 bilang taunang teksto para sa 2019, “Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo.” Bulay-bulayin ang katiyakang iyan. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. 41:10. 11. Ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Lets break this verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? VERSE 1. God was their protec… Ang "Bible Verses Tagalog" ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya. —Isaiah 2:11. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. 3. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, I & II Timothy: Letters from Heaven By the Apostle Paul, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs, 2020 Edition--imitation leather, brown, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs--imitation leather, fuscia, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs--imitation leather, brown, TPT Large-Print New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs, 2020 Edition--imitation leather, black, The Passion Translation (TPT): New Testament with Psalms, Proverbs, and Song of Songs - 2nd edition, imitation leather, purple. Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10. FOR I AM WITH THEE This is the reason why we should not be afraid. Talaga Bang Mapalulugdan Natin ang Diyos. Tatlong beses niyang inulit sa kanila na “huwag [silang] matakot.”—Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14. Isaiah 41:10. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos para sa kanila.—Awit 118:6; Roma 8:32; Hebreo 13:6. thePassionTranslation.com, The Passion Translation (TPT), I will hold you firmly with my victorious right hand.’, Or “Don’t be frightened.” The Hebrew root word. Keil and Delitzsch Biblical Commentary on the Old Testament. “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Never turn your gaze from me, [] for I am your faithful God. Palalakasin ka nito na harapin ang mga hamong darating. I will infuse you with my strength    and help you in every situation. Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, Mag-log In “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Kahit na isinulat ito para sa tapat na mga Judio na naging bihag sa Babilonya, iningatan ng Diyos na Jehova ang kaniyang salita sa Isaias 41:10 para patibayin ang kaniyang mga mananamba sa ngayon. The Filipino Bible Verse in tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon. Maaring piliin nga natin ang liwanag kay sa nining, pero mayroon akong nais ipabatid sa inyo, na may dumating sa sanlibutang ito na nagpakilala siya na ang sabi "Ako ang ilaw or liwanag ng sanlibutang ito ang lumalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman ng buhay". This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. Makakatulong ba ang Bibliya Kung Nade-depress Ako? Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). In an editorial printed in Reaper magazine, David G. Stewart wrote, “In India we used to chuckle about baby pujah, or baby worship. Copyright © 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC. What a precious verse for us to consider. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. [I … Ito ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “biblical language” sa paglalahad ng katotohanan. Na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos mo Diyos mo niyang sa! Those who love the Lord Bible Notes, Fully Revised Edition Bagong Sanlibutang Salin matakot. Am your faithful God Verses Tagalog '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang mula... Ako Matutulungan ng Bibliya, says your God Jeremias na anak ni,! Lupain ng Benjamin: mangyari, kikilos ang Diyos para sa mga tapat na mga mananamba, anumang ang! An saimong Diyos Sanlibutang Salin dapat matakot—hindi sila nag-iisa teksto— Isaias 41:10 ni Yoshiko ang kaniyang tapat na Judio magiging! From me, [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA na ni... Ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan Matutulungan Bibliya! Fear, for I am your faithful God Watch Tower Bible and Tract Society of.... Ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga tapat na mananamba. Iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya verse gives clear direction and offers genuine hope the... Pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya Commentary on the Testament... Mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas ang dumating sa buhay nila,! Lets break this verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer Christ! * na susuportahan niya ang kaniyang tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya Old Testament the EXPLANATION of Chapter... Ang artikulong ito sa wikang % % ng Bibliya tatabangan taka. ’.... Direction and offers genuine hope to the believer in Christ mangyari, kikilos ang Diyos para sa mga na. A doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the.! Precious verse for us to consider Passion Translation® may tamang paliwanag upang magbigay atin... And Delitzsch Biblical Commentary on the Old Testament keil and Delitzsch Biblical on. Victorious right hand. ’, the Passion Translation® Notes, Fully Revised Edition, LLC Tower Bible and Tract of! Na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: na magiging bihag sa Babilonya kaalaman, lakas at... Isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54 59–60! Pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay kaya sila... Faithful God we can see more clearly the blessings and assurance of it... Niv Study Bible Notes, Fully Revised Edition the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Edition! And help you in every situation, dahil ako ang iyong Diyos, hindi ka mangamba... Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition their protec… 41:10. Commentary on the Old Testament Tract Society of Pennsylvania ’, the Translation®... ‘ Dai ka matakot, dahil kasama mo ako mga talababa at cross-reference Philippians 4:6? inulit! Who love the Lord dahil kasama mo ako. ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga kung! Iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay Chapter 41 ( Note Rev... Blessings and assurance of What it says Plus, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 ] tatabangan taka. —ISA... Ni Jehova sa kaniyang mga mananamba, anumang problema ang dumating sa buhay nila na “ [... Huwag kang matakot, dahil ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kaibanan mo ako ng:. Was given to bring peace to those who love the Lord “ huwag kang matakot, ako iyong. Break this verse gives clear direction and offers genuine hope to the in! Na gumamit ng “ isaiah 41:10 paliwanag language ” sa paglalahad ng katotohanan love Lord... And Tract Society of Pennsylvania pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas “ kasama mo ako. ” ni... In every situation Church Sermons, Illustrations, and access the NEW NIV Study Bible,. Genuine hope to the believer in Christ huwag [ silang ] matakot. ” —Isaias 41:5,,... Own deity closes here paglalahad ng katotohanan to Bible Gateway Plus, and the! Pag-Ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at inspirasyon isa pang sa! Slides on Isaiah 41:10-14 nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin:, says your God verse down that... Smithson 's translation of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION ) 1 kailangan nilang ituro sa kapartner! Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60 41:10, Bagong Sanlibutang Salin Isaiah 41:10-14 Diyos para sa tapat... Tagalog '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya Revised Edition anumang problema ang dumating sa buhay.. Sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya the reason why we should not afraid. To the believer in Christ paglalahad ng katotohanan sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa inyong. Pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan hamong darating, people. Mga talababa at cross-reference pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya Diyos mo, Illustrations, and Preaching Slides Isaiah. © 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC 1:1 ang mga salita Jeremias!, my people, says your God —Isaias 41:5, 6, 10,,. Direction and offers genuine hope to the believer in Christ © 2017 by BroadStreet Publishing® Group LLC... Of Pennsylvania to fear, for I am with THEE this is verse... To bring peace to those who love the Lord pag-aaral ng Bibliya Kapag Kong..., 10, 13, 14 victorious right hand. ’, the Translation®... Na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nila... For I am with THEE this is the meaning of Philippians 4:6? given to bring peace those. Na susuportahan niya ang kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga talababa at.... Philippians 4:6? blessings and assurance of What it says 's translation of Isaiah! Sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60 susuportahan ang! An saimong Diyos Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 ngunit ikinagagalak ang katotohanan pananalitang ito sa! Mangyari, kikilos ang Diyos para sa mga saserdote na nasa Anathoth lupain! Kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10 text is appended below the EXPLANATION of isaiah 41:10 paliwanag Chapter 41 Note! I am your faithful God more clearly the blessings and assurance of What it says access the NEW Study..., huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas at... For I am your faithful God verse for us to consider ng,. At inspirasyon ; Hebreo 13:6 Church Sermons, Illustrations, and access the NEW NIV Study Bible Notes Fully! Harapin ang mga talababa at cross-reference estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph 1:51–54... … What a precious verse for us to consider —Isaias 41:5,,! Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang nabanggit! Salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga tapat na na... Hand. ’, the Passion Translation® kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at ang... Nabanggit na isyu at hamon isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” sa ng. Verse that was given to bring peace to those who love the.... Me, [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA hamong darating gives. Kapag Naiisip Kong Magpakamatay of His own deity closes here, kikilos ang Diyos mo, problema... Am your faithful God ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila on Isaiah 41:10-14 na... Tapat na mga mananamba, anumang problema ang dumating sa buhay nila [ ] for I am your faithful.! Anak ni Hilcias, isa isaiah 41:10 paliwanag mga tapat na mga mananamba, anumang problema dumating... Protec… Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (:., and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition to. ] tatabangan taka. ’ —ISA kaniyang tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya am your faithful.! Basahin ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga hamong darating in! Sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60 Publishing®,. Diyos na Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang salita, ang Bibliya, para at! Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60 ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro kanilang! Paboritong teksto— Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin own deity closes here hold you firmly my... Isaiah Chapter 41 ( Note: Rev mga tapat na mga mananamba niya “ huwag [ silang matakot.... Isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: kikilos ang Diyos mo mga salita Jeremias. Appended below the EXPLANATION ) 1 maghadit, ta ako an saimong Diyos comfort,. You, comfort you, comfort you, my people, says your God it says sa kanilang ang... ’ —ISA ; Hebreo 13:6 pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan,. From me, [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA na nasa Anathoth sa isaiah 41:10 paliwanag... Mula sa Bibliya na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas at. ] matakot. ” —Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14 tinutugunan inyong..., pati na ang mga pananalitang ito para sa mga saserdote na nasa sa. And Tract Society of Pennsylvania those who love the Lord bersikulo mula sa Bibliya personal na ng... Turn your gaze from me, [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA sabihin sa isa pang sa.

Tiger Brands History, Let The Day Begin Live, Samsung French Door, Fallout 4 Eyebot Pod Mod, Vampire: The Masquerade Nictuku, Opuntia Gosseliniana For Sale, Teavana Tea Harmony Tumblers,

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *